معرفی استان اصفهان

استان اصفهان با مساحت 107045 كيلومتر مربع ( معادل 6/57 درصد از مساحت كشور) بين 30 درجه و 42 دقيقه تا 34 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي و 49 درجه و 38 دقيقه تا 55 درجه و 32 دقيقه طول شرقي در بخش مركزي ايران در جلگه اي حاصلخيز و پربركت واقع شده و به طور خلاصه مي توان گفت اكثر شهرها و روستاهاي ان حاصل جريان زاينده رود است . شكل استان از لحاظ گسترش در امتداد طول و عرض جغرافيايي به گونه اي است كه ميانگين طول آن 532/5 كيلومتر و عرض استان برابر با 405 كيلومتر مي باشد .

 

استان اصفهان از شمال به استانهاي مركزي ، قم و سمنان ، از جنوب به استانهاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد ، از مشرق به استانهاي يزد و خراسان و از غرب به استانهاي لرستان و چهارمحال و بختياري محدود مي شود .

بر اساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 1390 استان اصفهان داراي 23 شهرستان ، 45 بخش ، 103 شهر و 125 دهستان مي باشد.

جمعيت استان اصفهان طبق نتايج سرشماري نفوس و مسكن در سال 1390 ، برابر با 4815863 نفر ، شامل 2451647نفر مرد و 2364216نفر زن بوده كه در 1410236خانوار زندگي مي كنند .

جمعیت ساکن در نقاط شهری 4111355 نفر و جمعیت ساکن در نقاط روستایی 704508 نفر مي باشد.

آب و هواي استان از نوع بياباني است كه وجود رشته كوههاي زاگرس در قسمت غرب آن مانع نفوذ رطوبت به نواحي مركزي و شرق استان مي گردد . از طرفي وجود نواحي پست و كويري شرق استان هواي بخش وسيعي از آن را تحت تاثير خود قرار مي دهد .